Kundeklausul

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Kontakt SelskabsAdvokaterne, hvis du skal have udarbejdet eller hjælp til fortolkning af en kundeklausul.

Køb et udkast til en ansættelseskontrakt med kundeklausul på Dokumenter.dk

Kundeklausul

En kundeklausul er en forpligtelse for den respektive medarbejder til ikke at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder.  Kundeklausulen forhindrer ikke den fratrådte medarbejder i at arbejde inden for branchen, idet medarbejderen dog ikke må kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder.

 

En kundeklausul kan kun være gældende i forhold til de kunder, som medarbejderen selv har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet hos den tidligere arbejdsgiver, samt de øvrige kunder, som arbejdsgiveren inden opsigelsen har ladet omfatte af forpligtelsen ved særskilt skriftlig meddelelse til medarbejderen.

 

Formålet med at indgå aftale om en kundeklausul er at sikre arbejdsgiveren en beskyttelse mod konkurrencehandlinger efter ansættelsesforholdets ophør, der rækker længere end den beskyttelse, den almindelige loyalitetspligt og markedsføringslovens regler giver.

 

En aftale om kundeklausul er kun gyldig, hvis; 

  • medarbejderen er myndig,
  • kompensation (svarende til mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet) betales,
  • og klausulen fremgår af en skriftlig kontrakt. 

Aftale om en kundeklausul kan indgås i forbindelse med ansættelsen eller under ansættelsen.

 

I modsætning til konkurrenceklausuler, er der ikke særlige betingelser for, hvilke medarbejdere, der gyldigt kan indgå en aftale om en konkurrenceklausul. Det er med andre ord ikke en betingelse, at medarbejderen indtager en betroet stilling.

 

Hvis arbejdsgiveren i et bestående ansættelsesforhold ønsker at indføre kundeklausul, er der tale om en væsentlig vilkårsændring, som skal varsles med det gældende, individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen ikke ønsker at påtage sig klausulen, kan medarbejderen vælge at fratræde stillingen.

 

En aftale om kundeklausul er kun gyldig, hvis medarbejderen modtager en kompensation i den periode efter fratrædelsen, klausulen gælder. Kompensationen skal svare til mindst 50% af lønnen på fratrædelsestidspunktet og skal udbetales månedsvis. Fratrædelsestidspunktet er datoen for opsigelsesvarslets udløb. Hvis medarbejderen er fritstillet, er fratrædelsestidspunktet ved udløbet af fritstillingsperioden. Lønnen skal opgøres efter de sædvanlige principper, det vil sige, at der skal tages højde for værdien af de forskellige lønandele såsom fri telefon, firmabil mv.

 

Udbetaling af kompensation forudsætter, at medarbejderen opfylder sin tabsbegrænsningspligt, det vil sige søger at skaffe sig anden passende beskæftigelse i den periode, klausulen er gældende. Hvis medarbejderen berettiget er bortvist, bortfalder medarbejderens adgang til kompensation. Retten til kompensation bortfalder tillige, hvis medarbejderen modtager kompensation for en konkurrenceklausul. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde i den periode, konkurrenceklausulen løber, kan der ske modregning i kravet på kompensation.

 

Passende arbejde er kun arbejde inden for medarbejderens faglige område, eller inden for det område, medarbejderen er uddannet eller har haft beskæftigelse. Indtægter, der ligger uden for disse områder, kan ikke modregnes.

 

Arbejdsgiveren kan opsige en kundeklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned med den konsekvens, at medarbejderens kompensationskrav bortfalder.  Opsigelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt under ansættelsen, i opsigelsesperioden eller efter ansættelsens ophør.

 

Hvis medarbejderen overtræder aftalen om kundeklausulen, kan arbejdsgiveren nedlægge fogedforbud over for medarbejderen og under den efterfølgende retssag kræve erstatning for det tab, arbejdsgiveren måtte være påført.  Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at medarbejderen overtræder kundeklausulen. Medarbejderen skal betale en konventionalbod i tilfælde af overtrædelse af klausulen. Det er dog en betingelse, at aftalen om kundeklausulen indeholder en sådan bestemmelse. Herudover kan medarbejderen i visse tilfælde blive pålagt at betale erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.